Historia Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie

Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie zostało utworzone Uchwałą Rady Gminy Włodawa z dnia 15 marca 1999 r.

W założeniu miała to być szkoła umożliwiająca dalsze kształcenie absolwentom szóstych klas czterech szkół podstawowych istniejących wówczas na terenie gminy (Orchówek, Różanka, Sobibór, Żuków). W obwodzie szkoły pokrywającym się z obszarem gminy znaleźli się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. F.Kleeberga we Włodawie, którzy mieszkali poza administracyjnymi granicami miasta Włodawa.

Stanowisko dyrektora gimnazjum objął pan mgr Dariusz Semeniuk, dotychczasowy nauczyciel historii i geografii w Szkole Podstawowej w Żukowie. Jego dziesięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, dobre kontakty ze środowiskiem lokalnym, a zwłaszcza z rodzicami potencjalnych gimnazjalistów, pozwoliły przyjąć w poczet uczniów nowo powstałej jednostki oświatowej prawie wszystkie dzieci z obwodu, a także jedenaścioro z obwodów sąsiednich. Nie było to zadanie łatwe, od początku bowiem nie brakowało sceptycznych głosów dotyczących przyszłości szkoły zagrożonej silną konkurencją ze strony "miejskiego" Publicznego Gimnazjum nr 1, które posiadało bazę w postaci istniejącej jeszcze wówczas Szkoły Podstawowej nr 1.

Władze gminy na potrzeby Publicznego Gimnazjum nr 2 wynajęły pomieszczenia w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki we Włodawie. Gimnazjum otrzymało sześć pracowni lekcyjnych oraz dwa lokale administracyjne, uczniom udostępniono również bibliotekę i czytelnię oraz salkę gimnastyczną i boisko.

Kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych na terenie gminy Włodawa oraz pedagodzy ze szkół włodawskich, zarówno podstawówek, jak i szkół średnich. Wśród 19 pracowników oświaty dominowali nauczyciele niepełnozatrudnieni lub uzupełniający etaty w gimnazjum. Oprócz dyrektora szkoły jedyną osobą posiadającą pełen etat była polonistka - pani mgr Iwona Korzeniewska.

Kolejnym problemem gimnazjum było niedostateczne wyposażenie w pomoce naukowe, gdyż dopiero w następnym roku udało się pozyskać na szerszą skalę środki dydaktyczne, które przestały być potrzebne gminnym placówkom wraz z odejściem ostatnich klas ósmych. Od początku swego istnienia szkoła posiadała salę komputerową spełniającą obowiązujące wówczas standardy. Młodzieży uczęszczającej do "Dwójki" zapewniono dowóz gimbusem oraz obiady w stołówce internatu I LO. Zajęcia wychowania fizycznego miały się odbywać w obiektach sportowych liceum (salka gimnastyczna i boisko) i OSiR (hala sportowa, boisko).

1 września 1999 roku naukę w Publicznym Gimnazjum nr 2 we Włodawie rozpoczęło stu uczniów podzielonych na cztery klasy. Zasługą dyrektora i wychowawców pierwszego rocznika gimnazjalistów było stworzenie dość dobrze zintegrowanej wspólnoty uczniowskiej i opanowanie rodzących się problemów wychowawczych związanych z przedwczesnym poczuciem dorosłości i swobody.

Już na etapie tworzenia gimnazjum założono, że szkoła będzie miała profil ekologiczno - przyrodniczy, toteż od początku podjęto działania, które później miały się stać znakiem firmowym placówki: udział w kolejnych edycjach Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego, współpraca z Nadleśnictwem Włodawa i Nadleśnictwem Sobibór, Kołem Łowieckim nr 48 "Ponowa" we Włodawie oraz organizacja gimnazjalnego rambitu ekologicznego o zasięgu wojewódzkim. W szkole zawiązano Koło Ligi Ochrony Przyrody, zainicjowano szereg innych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym. Z drugiej strony zadbano o wszechstronny rozwój młodzieży. W odpowiedzi na potrzeby ucznia XXI wieku gimnazjum poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o fakultatywne lekcje wybranego języka nowożytnego: niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. Ponadto wszystkich uczniów objęto programem profilaktyki uzależnień (tzw. "Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków") finansowanym ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy we Włodawie.

Szkoła powoli wrastała w krajobraz kulturalno - oświatowy gminy i powiatu. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie uczestniczyli, często z sukcesami, w imprezach sportowych, konkursach wiedzy i konkursach artystycznych. Brali udział w gminnych i miejskich imprezach edukacyjno - rozrywkowych. Zgodnie z założeniami reformy oświatowej stali się znanymi bywalcami funkcjonujących we Włodawie instytucji kulturalnych: Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej, Włodawskiego Domu Kultury i Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego.

7 czerwca 2000 r. została otwarta wystawa prac plastycznych uczennicy kl. I a, Małgorzaty Lipskiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wtedy też po raz pierwszy PG 2 zorganizowało Gimnazjalny Rambit Ekologiczny, w którym uczestniczyły drużyny z całego powiatu.

Działania dydaktyczno - wychowawcze podejmowane przez młody zespół pedagogiczny, a przede wszystkim przez dyrektora szkoły, po kilku miesiącach przyniosły spodziewane efekty. Kolejny rok szkolny 2000/2001 rozpoczęło już 112 uczniów klas pierwszych. Wśród nich znalazło się 11 uczniów spoza obwodu PG 2.

W szkole, oprócz Samorządu Uczniowskiego (opiekun p. Beata Sołtan) i wspomnianego wcześniej koła LOP - u (p. Jolanta Potapczuk), założono koło PCK (p. Iwona Korzeniewska), Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Wschód" (p. Andrzej Łobko) oraz koło wokalne (p. Agnieszka Fedoruk). Prowadzono również próby animowania drużyny harcerskiej (p. Beata Rudziewicz), jednak owe działania przebiegały dość opornie ze względu na brak mundurków harcerskich oraz ogólny regres ruchu skautowskiego na terenie powiatu i okolic. Powodzeniem Powodzeniem zakończyły się prace nad utworzeniem zespołu redakcyjnego i wydaniem gazetki uczniowskiej ("Nudy z Gimbudy", opiekun Krzysztof Oksytiuk), która w nieregularnych odstępach czasu ukazuje się do dziś (pod tytułem "Gimpress").

W 2000 r. w szkole powołano zakładowe ognisko ZNP, którego przewodniczącą została pani mgr Beata Sołtan. W tym czasie nobilitacji zawodowej doświadczyli tutejsi nauczyciele. Siedmioro pracowników szkoły uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. W następnych latach dołączyły do tego kolejne awanse dydaktyków PG 2 na stopnie nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

Jesienią 2000/2001, na szerszą skalę i w sposób bardziej planowy, rozpoczęto akcję reklamującą szkołę, by skutecznie zmierzyć się ze zjawiskiem niżu demograficznego i rywalizacji na rynku usług oświatowych. Poza zabiegami typowo promocyjnymi, adresowanymi do uczniów i rodziców, zadbano również o podniesienie jakości pracy szkoły.

Do roku 2001/2002 utworzono 12 klas w trzech rocznikach, po 4 klasy w każdym - razem 305 uczniów i zapewniono nauczanie indywidualne dla dwóch uczennic mających problemy z poruszaniem się.

Jednocześnie szkoła rozrastała się w sensie przestrzennym. Od I LO wydzierżawiono dodatkowo trzy sale na pierwszym piętrze.

Zasadniczo skrystalizował się także rdzeń grona pedagogicznego, choć naturalnie ciągle trwały ruchy kadrowe, zwłaszcza wśród lektorów języka angielskiego. Nauczyciele i uczniowie w swoich zmaganiach z problemami wychowawczo - dydaktycznymi otrzymali dodatkowe wsparcie w postaci pedagoga szkolnego (p. Beata Potapiuk), co pozwoliło lepiej zdiagnozować negatywne zjawiska w sferze opiekuńczo - wychowawczej i skuteczniej z nimi walczyć.

W tym też roku funkcję społecznego inspektora pracy powierzono p. Joannie Kozak, która sprawuje ją do dziś.

Rok 2001/2002 zakończył się ważnym dla nauczycieli i uczniów sprawdzianem jakości pracy szkoły. Wtedy to trzecioklasiści przystąpili do testu przeprowadzonego przez OKE w Krakowie (14-15.05.2002).

W czerwcu 2002 r. odbyła się pierwsza dłuższa szkolna wycieczka. Kilkunastu uczniów udało się pociągiem w Karkonosze. Eskapada, zaplanowana przez panią Beatę Rudziewicz, zainicjowała zwyczaj organizowania corocznych wyjazdów (tym razem autokarowych) w atrakcyjne rejony Polski, a potem również Europy.

Sprawne zarządzanie szkołą, sukcesy uczniów i nauczycieli, rosnąca pozycja gimnazjum na włodawskim rynku oświatowym zadecydowały, że konkurs na dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie wygrał aktualny kierownik placówki, p. Dariusz Semeniuk.

Kolejne lata rozwoju szkoły przyniosły ustabilizowanie się bazy lokalowej gimnazjum. mimo iż od czasu do czasu pojawiały się nowe pomysły związane z przeniesieniem siedziby szkoły, Publiczne Gimnazjum nr 2 na dobre zagościło w budynku I LO im. T.Kościuszki we Włodawie. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu i rozbudowy lokalu w l. 2002-2003 nowy rok szkolny 2003/04 gimnazjaliści rozpoczęli w znacznie obszerniejszych pomieszczeniach. Wzniesienie łącznika rozładowało nieco tłok na korytarzu. Do użytku szkoły oddano wówczas salkę do nauki języków obcych, obszerniejszą szatnię, hol na parterze i trzy pomieszczenia w dawnej bibliotece szkolnej, którą przeniesiono do internatu LO.

Od 1 lipca 2007 roku w dyspozycji dyrekcji znalazł się budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Okunince, w którym zorganizowano Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Krokodyl", służące odtąd za bazę noclegową oraz ośrodek wypoczynkowy i szkoleniowy dla uczniów gimnazjum.

W roku szkolnym 2006/2007 PG2 osiągnęło imponującą liczbę 452 uczniów w siedemnastu oddziałach. W tej grupie aż 168 uczniów pochodziło z obwodów sąsiednich gimnazjum: Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie (105), Gimnazjum w Hannie, Wyrykach, Dubecznie. W następnych latach funkcjonowania szkoły rosła ilość dzieci mieszkających na terenie Włodawy, które decydowały się podejmować naukę w Publicznym Gimnazjum nr 2. W roku szkolnym 2002/2003 było ich 21, w 2003/2004 - 23, 2004/2005 - 44, w 2005/2006 - 75, 2 2006/2007 - 105. Rekordową liczbę 126 uczniów z miasta odnotowano w roku 2007/08, dzięki czemu PG2 stało się największą szkoła gimnazjalną na terenie powiatu włodawskiego.

KSIĘGA JUBILEUSZOWA
10 lat Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie

Odwiedza nas 160 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie