Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne - Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Włodawa, ul. Szkolna 1.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Cele i sposoby działania

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, rozwój zainteresowań różnymi dziedzinami nauki, organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu,
 • prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Ziemi Włodawskiej,
 • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji i wartości ogólnonarodowych,
 • ochrona kultury i jej dóbr,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych,
 • promowanie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
 • aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej,
 • aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
 • edukacja informatyczna społeczeństwa.

§ 7.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 • organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
 • pracę kulturalno-oświatowo-wychowawczą wśród młodzieży,
 • działalność popularyzatorsko-naukową,
 • szkolenie członków i sympatyków w celu przygotowania ich do działalności publicznej,
 • reprezentowanie środowiska młodzieżowego wobec władz państwowych i samorządowych, a także instytucji, organizacji społecznych i innych środowisk,
 • podejmowanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi z kraju i zagranicy.

§ 8.
Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

III. Członkowie

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 • uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 13.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • kierowania się chęcią pracy dla dobra dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • systematycznego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt b)-f)
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt a), b).
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  • wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

IV. Organy Stowarzyszenia

§ 16.
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.
 3. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.
 4. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

§ 18.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zebrania. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zebrania w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
  • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • z inicjatywy Zarządu,
  • na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b) i c) Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • uchwalenie statutu i jego zmian,
 • uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 • nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Do zakresu działań Zarządu należy:
  • realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
  • określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  • ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków
  • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  • wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 7. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 24.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 25.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 26.
W przypadkach określonych w § 21 pkt 3 oraz § 25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

V. Majątek i fundusze

§ 27.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do wg zasad określonych przez Zarząd. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 28.

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i innego Członka Zarządu.

§ 29.

 1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 30.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.).

Odwiedza nas 1634 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie